Privacy statement

Podo- en manuele therapie van Hout, gevestigd aan Alexanderhof 11, 5527 EH Hapert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement.

 

Contactgegevens:

https://podomanueletherapievanhout.nl/
Alexanderhof 11, 5527EH Hapert
0616150415
A.H. van Hout is de Functionaris Gegevensbescherming van Podo- en manuele therapie van Hout. Zij is te bereiken via info@podomanueletherapievanhout.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Podo- en manuele therapie van Hout verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Podo- en manuele therapie van Hout verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Podo- en manuele therapie van Hout verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Podo- en manuele therapie van Hout verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Podo- en manuele therapie van Hout neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Podo- en manuele therapie van Hout) tussen zit. Podo- en manuele therapie van Hout gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Podo- en manuele therapie van Hout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Podo- en manuele therapie van Hout verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Podo- en manuele therapie van Hout blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Podo- en manuele therapie van Hout gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Podo- en manuele therapie van Hout en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@podomanueletherapievanhout.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Podo- en manuele therapie van Hout wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Podo- en manuele therapie van Hout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@podomanueletherapievanhout.nl

 

Wilt u deze privacy statement in PDF-vorm bekijken en/of downloaden? Dat kan via onderstaande link.

Open Privacy statement (PDF)